Naam: Ketenisseschoor

Ligging: aan de rivierzijde van de Schelde te Kallo, midden in het industriegebied. Grenst in het noorden aan het Fort Liefkenshoek en in het zuiden aan de ingang van het Waaslandkanaal.

Landschapstype: Sinds het najaar 2002 is het gebied terug een slikkengebied in de brakwaterzone van de Schelde. Het wordt tweemaal daags overspoeld bij vloed. Op de punten van de leidingstroken zit een schelpeneilandje.

Oppervlakte: naar schatting 44 ha. en strekt zich uit langs ongeveer 4 km. Scheldeboord

Historiek: In zeer vroegere tijden was het gebied een schor. Later werd het ingepolderd: aan de rivierzijde lag een zomerdijk en verder landinwaarts lag de winterdijk.

Het was een echt buitenpoldertje (ketenissepolder): in de zomer kon er beweid of gemaaid worden, in de winter liep het gebied onder; de getijden zijn in de winter immers hoger dan in de zomer.

De winterdijk werd een verhoogde stevige Scheldedijk bij de dijkverstevigingswerken. Bij de aanleg van de Waaslandhaven, kwam het gebied geheel geïsoleerd te liggen van de polders. Bovendien werd er voor een groot deel specie gestort die vrijkwam bij de aanleg van de toegangsweg van de Liefkenshoektunnel.

Het gebied was gehavend en werd voor menig doel gebruikt. Toch wist de natuur het gebied terug in te nemen en telde het gebied redelijke aantallen broedvogels en interessante groepen doortrekkers en overwinteraars.

Door de overheid werd het herstel van dit natuurgebied als getijdegebied vooropgesteld als compensatie voor het natuurverlies in het Groot Buitenschoor ten gevolge van de aanleg van de North Sea Terminal.

Voor het herstel van het gebied werd door de overheid gekozen voor afgraven tot volledig slik. Alleen de leidingstroken blijven boven het vloedpeil. Deze werken werden gecombineerd met de verhoging van de Scheldedijk tot sigmahoogte.

Status:
• Natuurgebied op het gewestplan

• Deel van het Europees Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden Zeeschelde'

• Beschermd als habitat binnen de Europese Habitatrichtlijn

Waarde: Brakwaterschorren zijn zeer uitzonderlijk en komen in Europa alleen nog voor in de monding van de Elbe en de Westerschelde. Het gebied vormt een modderig vogelparadijs. Samen met het Schor Ouden Doel en het Paardenschor-in-herstel is het Ketenisseschoor één van de bredere getijdenoevers aan de linkeroever van de Schelde.

Beheer/ Plannen: Niets doen. Door de getijdenwerking ontstaat een mooi geulenpatroon. Langzaamaan zullen er hogere delen in ontstaan door opslibbing bij iedere vloed.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Natuur wil mogelijks op vraag van het Wereldnatuurfonds een trap over de dijk voorzien die uitkomt op een kijkwand en deze ook voorzien van infoborden, wat positief is!

Een aantal actoren zouden er geen graten in zien om de dienstweg langs de rivierzijde ook open te stellen voor fietsverkeer, een idee dat we ronduit slecht vinden!

Aangezien de vogels slechts een smalle strook slik hebben om op te rusten en voedsel te zoeken en de boulevard binnen hun vluchtafstand (= de afstand waarbinnen zij opschrikken en wegvliegen) ligt, zit je hier met een probleem.

Toegankelijkheid: Mogelijks in de toekomst toegankelijk via trap(pen). Vogels beloeren kan dan ook vanachter kijkwanden.
Vanuit Kallo langs de Ketenislaan ligt een fraai fietspad. Aan de ene zijde ligt een zeer brede berm en aan de overzijde van de straat ligt de Scheldedijk.

Deze is zeer bloemrijk en een lust voor het oog. De brede berm is nu reeds leuk voor Graspieper, Veldleeuwerik, Scholekster, ... , maar door een aangepast beheer wil Natuurpunt deze nog te verbeteren in het project 'de Antwerpse Haven natuurlijker'.

Langs de Ketenislaan kan je zo tot aan het Fort Liefkenshoek rijden, waar je een kijkje op de toren kan nemen en iets kan drinken. Op termijn wordt dit tracé opgenomen in de EIS-fietsroute (een fietsroute langs de Ecologische InfraStructuur, zeg maar het natuurlint, in het havengebied.)

Dit gebied is bezoekbaar bij bepaalde educatieve uitstappen van Natuurpunt Waasland zoals een vogelkijkdag.

Bereikbaarheid: gelegen langs de Ketenislaan, bereikbaar met fiets of met de wagen.

Contactpersoon:
• Conservator/ contactpersoon: Vlaamse administratie

• studie van het slik (sedimentatie, bodemdiertjes, waterpeilen, planten, ...): Instituut voor Natuurbehoud.

• monitoring van vogels 2003-2005 : Instituut voor Natuurbehoud

Vacatures: mede-inventariseerders voor planten, insecten, vogels, zoogdieren in de bermen en op de Scheldedijk zijn welkom bij Natuurpunt Waasland.