Unieke kenmerken: Dit bos ligt op minder dan 3 km van de Grote Markt van Antwerpen. Het is 96 ha groot, herbergt onder meer een vijftal roofvogelsoorten en is een pleisterplaats voor spechten. Het vormt een belangrijke buffer voor geluidsoverlast en fijnstof tussen de ring, de industrie en woonkernen. Dit bos kan gezien worden als de linkerlong van de stad Antwerpen; een rechterlong heeft Antwerpen niet..;

De ecologische impact van het tunnelscenario in het Oosterweeldossier op het St-Annabos, de natuurgebieden op Linkeroever en het Noordkasteel is enorm. De kostprijs bedraagt niet minder dan 17 miljoen euro voor alle natuurgebieden samen. (Zie 'natuurwaardeverkenner'. Met dat online instrument kan je vrij snel de waarde van ecosystemen berekenen.)

Door de werken aan de tunnel zou het gehele St-Annabos en het Noordkasteel gekapt worden samen met een deel van een andere natuurgebieden op de Antwerpse Linkeroever. Factoren als recreatie, bescherming van zeldzame planten en vogels (waaronder vijf roofvogelsoorten), lucht-, water- en bodembescherming, opname van stikstof en fosfor, opname van fijn stof en het temperende temperende effect op de klimaatopwarming doen het kostenplaatje jaarlijkse oplopen tot 17 miljoen euro voor alle natuurgebieden.

Voor het St-Annabos lopen de kosten op tot 11,9 miljoen euro per jaar. Het gaat hier om een verkenning met de nodige beperkingen en onzekerheden. Dit jaar (2013) komt er een update van de 'natuurwaardeverkenner'. Als na de werken een groot deel van de verloren natuur wordt heraangeplant, worden de ecosysteemdiensten terugverdiend.

Ondertussen zijn we wel mistens gedurende tien jaar waardevolle natuur kwijt en duurt het minstens 20 jaar vooraleer we opnieuw door een 'echt' bos kunnen wandelen.

Eigenaar: beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Beheerder: Agentschap voor Natuur en Bos. Momenteel is er geen beheer wegens de plannen voor de Oosterweelverbinding.

Status: Het noordelijke deel is natuurgebied, het zuidelijke deel is speelbos. Het St-Annabos is niet zonevreemd, maar wordt toch bedreigd door het Oosterweeltracé (de noordelijke sluiting van de Kleine Ring).

Ligging: Te Antwerpen-LO, tussen de woonkern en Blokkersdijk

Fauna en flora: Aangeplant bos met onderbegroeiing van vlier. Alhoewel partijen die daar belang bij hebben de ecologische waarde van dit bos proberen te minimaliseren, werden er tijdens de Bioversiteitsactie van Natuurpunt op 23/5/2010 niet minder dan 220 soorten geregistreerd, en dit op 4 uur tijd door slechts 4 medewerkers! Men noteerde 17 soorten bomen, 81 plantensoorten, waarvan 3 soorten orchideeën, 46 soorten insecten, 23 soorten mossen en 6 soorten vlinders.

Eerder werden in het Sint-Annabos al 67 soorten en 14 families spinnen, waarvan 5 rodelijst-soorten, geregistreerd, 40 soorten broedvogels, waaronder sterk bedreigde soorten als de wielewaal en de gekraagde roodstaart. Verder werden er al 571 soorten paddestoelen geïnventariseerd, waarvan er 12 op de rode lijst staan. Wie nog beweert dat dit bos weinig ecologische waarde heeft, doet de waarheid geweld aan.

Toegankelijkheid: Van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk op de paden.

Historiek: Waar nu het St-Annabos staat werd in 1945 door de Amerikanen een transitkamp gebouwd. Tot 1946 verbeleven er Amerikaanse soldaten die net van het front terugkeerden en Duitse krijgsgevangenen. Toen het kamp werd afgebroken werd het terrein gebulldozerd, maar de wegen die nu nog door het St-Annabos lopen zijn eigenlijk nog altijd de wegen van Camp Top Hat. Ook een waterput van het kamp is een zeldzaam overblijfsel uit die tijd.

Contactpersoon: Lucas Bergmans GSM: 0499 94 90 06