Broedvogels 1978 - ...

De aantallen broedvogels van de diverse soorten geteld van 1978 tot 2000 (pdf)
40ste broedvogelinventarisatie Blokkersdijk (pdf)

Tendenzen

Jaarlijks broeden op Blokkersdijk een vijftigtal vogelsoorten. In 2000 waren dat er 54, waaronder opnieuw twee nieuwe soorten: de Zwarte Zwaan en de Boomvalk. Van 1978 tot 2000 stelden we in totaal 83 broedvogelsoorten vast.

Omdat we benieuwd waren of er in de inventarisatieperiode 1978 - 2000 evoluties waren opgetreden en zo ja, welke tendensen eventueel konden vastgesteld worden, hebben we wat rekenwerk verricht.

We deelden daarvoor de broedvogels op in vier categorieën. Om de toevallig jaarlijks optredende schommelingen te compenseren, werden de percentages - uitgezonderd die voor de eerste termijn - berekend voor een periode van 5 jaar.

Wat stellen we vast?

  • Voor twee categorieën is er weinig veranderd: het aandeel van de watervogels verhoogde enkel in de jaren 80, periode waarin de voedselproductie van de plas het hoogst was.
  • Het aandeel van de rietvogels steeg slechts licht, wat te verklaren valt door de kleine uitbreiding van de oppervlakte riet.

Bij de overige categorieën stellen we wel duidelijke verschillen vast:

  • Door struikopslag en het dichtgroeien van o.a. het Schutbos kregen de bosvogels meer geschikte biotopen, waardoor hun aandeel steeg van 13 naar 30%.
  • Samenhangend daarmee zagen de soorten van de open terreinen de voor hen geschikte biotopen in oppervlakte verkleinen of - o.a. voor Kluut, Strand- en Kleine Plevier - volledig verdwijnen. De daling van 29 naar 7 % is echter ook een gevolg van het feit, dat heel wat soorten van open terreinen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn (o.a. Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart).

 

tendensgrafiek


tendensgrafiek2